Gwarancja zwrotu kosztów

KOSZTY REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Świadczenie o nazwie Gwarancja zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji jest świadczeniem opcjonalnym, nie wliczonym w podstawową cenę imprezy turystycznej. Aby je wykupić, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rezerwacyjnym. Zakupu dodatkowego świadczenia, które zabezpiecza od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej dokonać można tylko w trakcie rezerwowania wyjazdu poprzez system rezerwacyjny bądź w oddziale biura. 

Świadczenie o nazwie: Gwarancja zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji działa w następujących przypadkach:

1) rezygnacja z imperezy turystycznej
2) przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej
3) anulacja biletu lotniczego bądź autokarowego

W razie skorzystania z tego świadczenia zwracana jest wpłata 100% z potrąceniem kwoty za wykupione świadczenie Gwarancja zwrotu kosztów, wykorzystane świadczenia hotelowe i inne (w razie rezygnacji w trakcie imprezy) oraz opłaty manipulacyjnej (10€ od osoby).

Aby świadczenie Gwarancja zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji mogło zadziałać, konieczne jest spełnienie warunków opisanych poniżej (patrz: punkt 2 i 3).

System postepowania od momentu powzięcia decyzji o rezygnacji.

1. W przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulowania biletu lotniczego Klient zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby zminimalizować koszty związane z rezygnacją. W tym celu, natychmiast po powzięciu wiadomości, ale nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty zaistnienia zdarzenia wymienionego w pkt 2, poinformować o tym w formie pisemnej biuro podróży i złożyć w biurze wymagane dokumenty zgłoszenia rezygnacji, wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zgłaszanego roszczenia.

2. Opłaty poniesione przez Klienta w związku z rezygnacją zwracane są jedynie wówczas, gdy rezygnacja wynika z następujących powodów:

a) nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie Klienta - jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub śmierć Klienta, 

b) poważna szkoda w mieniu Klienta, powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Klienta, bądź poważna szkoda w mieniu współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność ykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność współuczestnika, co skutkuje rezygnacją współuczestnika, 

c) nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej Klientowi bądź nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej dla współuczestnika podróży skutkujące rezygnacją współuczestnika.

3. Z odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe z przyczyn wymienionych w pkt 2, jeśli powstały w przypadku: 

a) przewleklej choroby, stwierdzonej u Klienta lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy wykupu świadczenia, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, 
b) umyślnego działania Klienta lub osób bliskich, usiłowania albo popełnienia samobójstwa lub przestępstwa, 
c) spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających, 
d) wypadków, jeżeli Klient lub osoba bliska prowadziła pojazd lub inny środek lokomocji bez wymaganych uprawnień, lub będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
e) działań wojennych (stanu wyjatkowego), stanu wojennego, aktów terroryzmu, aktów sabotażu oraz udziału Klienta w zamieszkach, rozruchach, strajkach, aktach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach.

cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.