Ubezpieczenia

1. WARUNKI UBEZPIECZENIA KL, NNW, Bagaż, OC, Choroby Przewlekłe "BEZPIECZNE PODRÓŻE"

IMPREZY ORGANIZOWANE ZA GRANICĄ                                                                                                                                                                           

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski)  imprez organizowanych przez Wygoda Travel Sp. z o.o. (wyjazdy zagraniczne) ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:

 • do 12 000 EUR - KL (koszty leczenia)
 • do 6 000 EUR - KR (koszty ratownictwa), zawiera się w KL
 • 800 PLN - bagaż - sprawdź warunki
 • 10 000 PLN - NWI (trwały uszczerbek na zdrowiu)
 • 10 000 PLN - NWS (śmierć)
 • 10 000 EUR- OC (odpowiedzialność cywilna)

Polisa obejmuje także:

 • ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych, pomoc tłumacza podczas kontaktu z ubezpieczycielem, rozmowę telefoniczną z lekarzem w języku polskim, zdarzenia mające związek z prowadzeniem pojazdu mechanicznego gdy zawartość alkoholu w organizmie jest niższa niż 0,5‰ stężenia alkoholu we krwi (sprawdź nowe warunki ubezpieczenia)

Dodatkowo w LECIE:

 • Sporty wysokiego ryzyka (patrz poniżej)

Sporty wysokiego ryzyka – amatorskie uprawianie sportów: jazda konna, myślistwo, łucznictwo, strzelectwo, paintball, nurkowanie (z wyjątkiem snorkelingu), żeglarstwo w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki i sporty walki, sporty obronne, wspinaczka wyso­kogórska, skalna, skałkowa oraz rock boarding.

Dodatkowo w ZIMIE:

W sezonie zimowym nasza podstawowa polisa zawiera także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym do 10 000 Euro w tym ubezpieczenie SKI oraz ubezpieczenie sprzętu sportowegoKwoty dodatkowego ubezpieczenia SKI - sprawdź warunki: 2 500 EUR szkody rzeczowe, 5 000 EUR szkody osobowe związane z amatorskim uprawianiem sportu lub sportami zimowymi, 2 000 PLN sprzęt sportowy  - sprawdź warunki

 • Opcjonalnie proponujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia rozszerzającego kwotę KL do 30 000 EUR (tzw. ubezpieczenie rozszerzone). Składka na dodatkowe ubezpieczenie jest uzależniona od długości wyjazdu i każdorazowo widoczna w formularzu rezerwacyjnym przy zakładaniu rezerwacji. Przy imprezie turystycznej 10 dniowej dopłata 20 €/os., 8 dniowej dopłata 16 €/os.
   

Choroba przewlekła - wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

W sezonie zimowym ubezpieczenie obejmuje także ewentualne wypadki na stoku związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego na wyznaczonych trasach. UWAGA: ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które uległy wypadkowi pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających. 

Przy wyjeździe z własnym transportem (dojazd własny) – Klienci podróżujący dojazdem własnym są objęci ubezpieczeniem od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia pobytu w hotelu/apartamencie do godziny 23:59 w dniu zakończeniu pobytu, wg dat wymienionych na Umowie - Zgłoszeniu. W tym czasie należy dotrzeć do miejsca zakwaterowania bądź Polski w drodze powrotnej. Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia KL, NNW, Bagaż pokrywające ekstra dni podróży.

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Karta NFZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju, szczególnie wtedy gdy koszty leczenia okazują się wyższe niż kwota standardowego ubezpieczenia jakim Państwo jesteście objęci.

Informacje na temat karty NFZ:225726000 / www.nfz.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPREZY ORGANIZOWANE W POLSCE

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez organizowanych przez Wygoda Travel na terenie Polski ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:

 • NW (nieszczęśliwe wypadki) do 10 000 zł

________________________________________________________________________________

Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie podstawowe obejmuje m.in. wypadki na stoku (transport ze stoku, leczenie szpitalne, ew. transport do kraju) oraz OC narciarza. W przypadku wystąpienia szkody konieczna jest wyłącznie znajomość nr polisy (np. w szpitalu, w centrum alarmowym). Instrukcja postępowania w razie wystąpnie szkody jest przesyłana w wiadomościach e-mail przy potwierdzeniu rezerwacji oraz przed wyjazdem, a także jest dostępna na naszej stronie internetowej w dziale Dokumenty. Znajdziecie ją również u naszych rezydentów oraz pod tym linkiem
 • Zgodnie z wymogami ustawy o turystyce biuro ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników niezależnie od tego, czy posiadają już ew. inne ubezpieczenie. W przypadku zaistnienia szkody osoba poszkodowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o niej Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela (tel: 0048 (0) 22 864 55 26, SMS: +48 661 000 888).
 • Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
 • Numery telefonów centrum alarmowego oraz numer polisy uczestnicy wyjazdu mają odnotowany na voucherze. Od momentu zaistnienia szkody opiekę nad osobą ubezpieczoną przejmuje Ubezpieczyciel, który decyduje o leczeniu na miejscu lub transporcie (i jego rodzaju) do Polski po otrzymaniu stosownych dokumentów od lekarzy za granicą. Zapoznaj się z instrukcją postępowania.
 • Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem Wygoda Travel Sp. z o.o. na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i TU Signal Iduna. Wygoda Travel Sp. z o.o. nie pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowań.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W myśl Warunków Ubezpieczenia drobne wydatki związane z kosztami leczenia (np. zakup podstawowych lekarstw, do kwoty 100 EUR) ponosi klient a Ubezpieczyciel zwraca je po powrocie do kraju, na podstawie rachunków.
 • Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, wyszczególnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże.
 • Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są np. przypadki zajść pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wypadki, do których doszło na skutek jazdy poza oznakowanymi trasami, oraz leczenie stomatologiczne. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże. Jego znajomość potwierdzają Państwo, podpisując formularz Umowy-Zgłoszenia.
 • Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
 • Osoba ubezpieczona zwalnia lekarzy prowadzących leczenie ubezpieczonego z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.

Więcej szczegółów na www.signal-iduna.pl lub poprzez kontakt bezpośredni z naszym biurem.

 Instrukcja Postepowania dla Ubezpieczonych - dotyczy ubezpieczenia KL, NNW, bagaż - Signal Iduna - zobacz więcej

 KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca Ochrony Danych Osobowych - SIGNAL IDUNA - zobacz więcej

2. WARUNKI UBEZPIECZENIA Koszty Imprezy Turystycznej BEZPIECZNE REZERWACJE

Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie koszty rezygnacji z imprezy turystycznej.

Ubezpiecznie nie obejmuje: przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub anulacji biletu lotniczego, autokarowego lub promowego lub anulacji rezerwacji noclegów

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową od dnia następnego po zakupieniu imprezy turystycznej do jej rozpoczecia.

Posiadając ubezpieczenie od rezygnacji, przysługuje zwrot do 100 % poniesionych kosztów imprezy turystycznej jeśli zaistnieje powód rezygnacji określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje z dnia 14.02.2017. Koszt imprezy turystycznej to = cena imprezy turystycznej - kwota/stawka za ubezpieczenie "Bezpieczne rezerwacje".

Ubezpiecznie od rezygancji obejmuje również ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych stwierdzonych przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich.

Ubezpieczenie Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje" nabywane jest dodatkowo i dotyczy wszystkich osób zgłoszonych w Umowie-Zgłoszeniu w imprezie turystycznej.

Choroba przewlekła – choroba, która była leczona w ciągu 5 lat poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jest uznana za przewlekłą zgodnie z ogólną wiedzą medyczną.

Sprawdź przedmiot, zakres ubezpiecznia i ograniczenia odpowiedzialności: Ogólne Warunki Ubezpiecznia Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje" paragraf 8, 10 i 11.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej należy:

 • nie później niż w ciągu 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia, które stało się przyczyna rezygnacji, poinformować o tym biuro podróży i złożyć w biurze wymagane dokumenty zgłoszenia rezygnacji
 • w ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub poinformowania biura dostarczyć do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:
  • druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wraz z załącznikiem Nr 1 do wniosku zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji
  • umowę o imprezę turystyczną wraz z Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • oryginały rachunków i dowodów wniesionych opłat
  • oświadczenie o złożonej w biurze podróży rezygnacji z imprezy turystycznej poświadczone przez to biuro
  • dokumentację medyczną z przeprowadzonego leczenia potwierdzającą konieczność rezygnacji
  • zaświadczenie policji o wystąpieniu szkody w mieniu

Informujemy, iż specjaliści SIGNAL IDUNA skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.

KONTAKT:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Biuro Obsługi Roszczeń, Ul. Przyokopowa 31
01 – 208 Warszawa, Tel. 022 50 56 160

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje"

 Druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej


Lista powodów rezygnacji uwzględniona w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:

 1. nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
 2. nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
 3. śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
 4. powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży, jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały,
 5. szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub  Współuczestnika podróży,
 6. szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy,
 7. kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania,
 8. kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom,
 9. wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,
 10. wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży,
 11. wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 12. otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa,
 13. otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży,
 14. rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,
 15. wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży,
 16. otrzymanie pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży,
 17. otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka,
 18. wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży,
 19. otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży,
 20. otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży,
 21. kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca Ochrony Danych Osobowych - SIGNAL IDUNA - zobacz więcej

cookies Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może służyć Państwu lepiej - polityka plików cookies.